Wie Zijn wij?

 1. Een christelijke kerk  Om een kerk een christelijke kerk te noemen moet je denken aan het maken van discipelen voor Jezus Christus. Onze absolute wens is om op Jezus te lijken in woord en daad. Toen de bijbel voor het eerst het woord christen noemde, was dat in Hand. 11:26, hetgeen betekent: Zij die Christus volgen. In het Grieks: “Christianos”, daarom zijn we discipelen van Christus. Hij is de leidsman en het centrum van ons geloof en onze hoop. 
2. Een evangelische kerk  Het woord evangelisatie betekend “Goed nieuws”. Ook al leven wij in een moeilijke wereld, waar slecht nieuws iedere dag in de media is, geloven wij christenen, dat het woord van God. Het goede nieuws is dat leidt tot redding van eenieder die gelooft.  De hele bijbel, waarop ons geloof is gefungeerd en gebaseerd, is het woord van God. Hierdoor vinden we een vaste verzekering en de liefde van God voor ieder mens.Zijn liefde is geopenbaard toen goed zijn enig geboren zoon Jezus Christus zond om voor onze zonden te sterven “want alzo lief… (Joh. 3:16)”. 
3. Een kerk vervuld met de Heilige Geest.  De christen associeert Pinksteren met de doop van de Heilige Geest op mensen. Als christen geloven we in het volle evangelie dat God nog steeds doorgaat met de uitstorting van zijn Geest op ieder die Hem oprecht zoekt. Na de Heilige Geest ontvangen te hebben op Pinksterdag, zei de Apostel Petrus tot zijn toehoorders: “Bekeert U en eenieder… (Hand. 2:38, 39)”. 
4. Een Resurrection Church.  De Resurrection Church is een evangelische kerk van God met een opdracht om uit alle volken discipelen van Jezus Christus, die ons fundament is en onze God. Onze missie is zielen winnen, te onderwijzen en uitzenden. Johannes de doper zei tot zijn toehoorders… (Mat. 3:11). 
5. Een kerk van hoop.  Het loopt vooruit op wat in de hemel zal gebeuren. God zelf zal bij elk mens wonen (Openb. 21:3, 4). Wij geloven dat de belofte van God positief en eeuwig is, daarom verkondigen wij de redding gegeven door De Heere Jezus. N.B. Vandaag zijn we slaven van de hoop voor de Grote dag van onze ontzagwekkende God. 
6. Een kerk met voeten op de grond.  Zoveel als we geloven dat we zijn bedoeld om met God te leven in de hemel als hoop voor alle christenen, zo denken en bevestigen wij het ook dat het woord van God er is om mensen te leren hun manier van leven op aarde te verbeteren. De bijbel toont ons ook hoe we in harmonie kunnen leven met onze vrienden en met de mensen in onze omgeving; en het leert ons ook om een goed burger, ouder, echtgeno(o)t(e), man en vrouw te zijn. In deze tijd, geloven wij toch, dat Jezus Christus de beste oplossing is om te voorzien in de noden van elk mens 
7. Een kerk van gebed.  Wij geloven in de doeltreffendheid van het gebed; elke dag bidt de kerk. De bijbel zegt: “Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken”. Als we bidden geloven wij in een goddelijk ingrijpen en ons vertrouwen is op de almachtige God, voor wie niets onmogelijk is. 
8. Een kerk, open voor iedereen.  Daar de kerk het huis van God is bemoedigen we eenieder, ongeacht de culturele achtergrond, taal of ras om te kunnen prijzen en aanbidden met een oprecht hart. 
The Resurrection Church is “een bewogen en bewegende gemeente”. Dit brengt tot uitdrukking dat we als gemeente met elkaar gemeente zijn, elkaar dragende en met elkaar meelevend. Tegelijk wil dit ook zeggen dat we niet alleen intern gericht zijn, maar zeker ook wereldwijd omzien naar anderen in pastoraat en diaconaat. Bewegend geeft ook aan dat de gemeente meebeweegt in veranderingen in vormen, geloofsbelevingen en samenleven met behoud van de kern: Gods Woord en de leiding van Heilig Geest.