anbi

The Resurrection Church en ANBI The Resurrection Church is een zelfstandig kerkgenootschap en door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Algemene gegevens Naam ANBI: The Resurrection Church Rechtsvorm: Kerkgenootschap KvK nummer: 68062400 RSIN: 857285749 Contactgegevens: Velingspad 1 Email TRC.STADSKANAAL@GMAIL.COM

Samenstelling bestuur
Het bestuur van The Resurrection Church bestaat uit Pastor(1), Oudsten(1) en Penningmeester. De Pastor en de oudste vormen een team dat zich richt op pastorale zorg en toerusting. De Pastor draagt de visie van de kerk uit. De Penningmeester richt zich op de boekhouding van de kerk. Doelstelling en Visie De doelstelling en visie van The Resurrection Church is het functioneren als gemeente van Jezus Christus, om: God groot en bekend te maken. (Johannes 3:16).

Uit alle volken discipelen van Jezus te maken en het goede plan aan hen te tonen, dat God heeft voor hun leven. (Mat. 28:19-20 / Jer. 29:11). De leden van de gemeenschap op te bouwen en te helpen.
(Jes. 49:9 / Jes. 61:1-3).

Beleidsplan
Het beleid van The Resurrection Church staat beschreven in het visie document “Beleidsplan 2018-2021, Een bewogen en bewegende gemeente”. Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. De werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie worden aan hen vergoed. The Resurrection Church heeft geen medewerkers in loondienst (situatie per 1 december 2018).
Verslag Activiteiten The Resurrection Church heeft over het gemeenteseizoen 2017-2018 activiteiten ontwikkeld die inhoud gegeven aan de missie en visie van de gemeente en activiteiten werden ontwikkeld voor de realisatie van de doelen zoals gemeentezorg, kinderen & jongeren, onderwijs, training & diensten.\n\na. In het afgelopen jaar hebben vele nieuwe mensen onze kerk bezocht en groeien we. Elke twee weken is er Bijbelstudie gehouden waar verdieping in het woord van God op een praktische en interactieve wijze is vormgegeven. Om de twee weken is er gebedsdienst gehouden waar gericht werd gebeden voor persoonlijke situaties en voor Stadskanaal en omgeving.
De vrouwengroep komt bijeen voor contact en Bijbelstudie, de groep groeit en daardoor is er een hechtere groep gevormd.
Er zijn vier vrouwenochtenden georganiseerd waarbij sprekers van buiten de kerk training en verdieping in het geestelijk leven aandacht hebben gegeven.
Er zijn twee trainingen gegeven op het gebed van kinderen en jongeren werk. Er is gestart met een jongerengroep. Er zijn twee periodes georganiseerd voor vasten en bidden voor groei en verdieping.
Thema ‘Een Goddelijke Bestemming’ heeft bijgedragen aan individuele relatie met God.
Er is een contactgroep opgezet voor mannen in de gemeente waarbij mannen elkaar bemoedigen en ondersteunen.
Diverse mensen die in een asielzoekers status bevinden zijn in de gemeente ontvangen en kregen geestelijke steun. De inkomsten gemeente algemeen betreffen giften en vaste vrijwillige bijdragen voor de gemeente, giften, collecten tijdens de kerkdiensten, bijzondere collecten en acties. Het batig saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.